Rekina. Są one bardzo pry­mi­tyw­ny­mi rybami chrzęst­nosz­kie­le­to­wy­mi i nie po­si­da­ją układu mo­czo­we­go. Wydalają mocznik bez­po­śred­nio przez skórę, jest to jednak sposób mało wydajny i w efekcie za­war­tość mocznika w krwi oraz mięsie jest dość wysoka. Z tego powodu mięso rekina uważane jest ogólnie mało war­to­ścio­we i łowi się je głównie dla płetw mających zna­cze­nie w chiń­skiej me­dy­cy­nie ludowej.